دانلود پایان نامه تحلیل روشهای كاهش ضریب تمركز تنش توسط CATIA

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود


کلمات کلیدی:مقاومت مصالح 

 انتهای دنده یک چرخ دنده

 بار فشاری در سطح کوچکی از یک جسم

 نیروی بین چرخ لکوموتیو و ریل

     ناپیوستگی در جنس جسم

 گره ها در یک تیر چوبی

 تغییر مقاومت 

 سردکاری

 جازدن

      شکاف در یک قطعه

 توزیع تنش 

 جوشکاری

تمرکز تنش

کرنش سنج ها

تشابه جریان مایع

الگوی محاسبات 

انتگرال گیری 

اعتبارمدل

خواص مواد

شرایط قیدی

تنش کششی 

تغییر قطر یک محور

سوراخ در یک ورق کششی

 جای خار در یک محور

 انتهای دنده های یک پیچ

بار خارجی موضعی، مثل

بار در محل تکیه گاه یک تیر

 بار در محل تماس دنده های دو چرخ دنده

تمرکز تنش

حفره های هوا در بتون

 وجود اجسام غیرفلزی در فولاد

     تنش های اولیه در یک قطعه در اثر

 عملیات حرارتی

 تنش های پس ماند در عملیات جوشکاری 

سردکاری

 سنگ زدن 

فوتوالاستیسیته

 تشابه غشائی

المان 

ساخت مدل

اجزاء محدود

ناپایداری 

هندسه         

شرایط بارگذاری

ریاضی 

تغییر ناگهانی در مقطعبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,